អាណត្តិសភាចាប់ពីឆ្នាំដល់ឆ្នាំ

រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥

២០១៣

២០១៨

សមាជិកសភា

រដ្ឋសភានីតិកាលទី៤

២០០៨

២០១៣

សមាជិកសភា

រដ្ឋសភានីតិកាលទី៣

២០០៣

២០០៨

សមាជិកសភា