សំណួរទៅកាន់តំណាងរាស្ត្រថ្ងៃសួរសំណួរ
នៅពេលដែល ឯកឧត្តមជាប់ជាតំណាងរាស្រ្តនៅខេត្ត កំពង់ចាម តើឯកឧត្តមបានធ្វើការប្តេជ្ញាចិត្តអ្វីខ្លះ? ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមមានការជឿទុកចិត្តទៅលើគណបក្សប្រជាជនបន្តទៀត ? ឯកឧត្ដម ងួន ស៊ីមអាន ថ្ងៃទី24 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2016 អានបន្ត  ឲ្យយោបល់
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? លោកជំទាវ ពត ពៅ ថ្ងៃទី3 ខែមករា ឆ្នាំ2016 អានបន្ត  ឲ្យយោបល់
តើរាជរដ្ខាភិបាលមានវិធានការយ៉ាងណាចំពោះជនអនាមិក១ក្រុមដែលវៃតំណាងរាស្ត្រ២រូបមានរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ឯកឧត្ដម គាត ឈន់ ថ្ងៃទី28 ខែតុលា ឆ្នាំ2015 អានបន្ត  ឲ្យយោបល់
ហេតុអ្វីបានជាមានការចាប់ខ្លួនរបស់មាតាធម្មជាតិ សម្ដេច គង់ សំអុល ថ្ងៃទី20 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2015 អានបន្ត  ឲ្យយោបល់
ហេតុអ្វីបានជាឯកឧត្តមមិនសូវឃើញចុះទៅមូលដ្ឋានសោះ ឯកឧត្តម យឹម ឆៃលី ថ្ងៃទី16 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2015 អានបន្ត  ឲ្យយោបល់