ឯកឧត្ដម គី វណ្ណដារ៉ា

តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌល

: កំពង់ឆ្នាំង

គណបក្ស

: គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

ទំនាក់ទំនង

: មិនបានទទួលព័ត៌មាន

 ប្រវត្តិរូប    សកម្មភាព   ឲ្យពិន្ទុ   សួរសំណួរ

ឯកឧត្ដម ឃី វណ្ណដេត

តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌល

: តាកែវ

គណបក្ស

: គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

ទំនាក់ទំនង

: ០១២ ៨៣៩ ២៨៣

 ប្រវត្តិរូប    សកម្មភាព   ឲ្យពិន្ទុ   សួរសំណួរ

ឯកឧត្ដម គង់ សភា

តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌល

: ស្វាយរៀង

គណបក្ស

: គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

ទំនាក់ទំនង

: ០៨៩ ២៨៨ ៦៨៦/ ០១៥ ២៨៨ ៦៨៦

 ប្រវត្តិរូប    សកម្មភាព   ឲ្យពិន្ទុ   សួរសំណួរ

ឯកឧត្ដម ងឹម ញេង

តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌល

: ពោធិ៍សាត់

គណបក្ស

: គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

ទំនាក់ទំនង

: ០១២ ៣៤៣ ១៦៨

 ប្រវត្តិរូប    សកម្មភាព   ឲ្យពិន្ទុ   សួរសំណួរ

ឯកឧត្ដម ចាន់ ចេង

តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌល

: កណ្តាល

គណបក្ស

: គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

ទំនាក់ទំនង

: ០១២ ៨៩០ ៩៨៤

 ប្រវត្តិរូប    សកម្មភាព   ឲ្យពិន្ទុ   សួរសំណួរ

ទំព័រមុន  ទំព័រដំបូង   17   18   19   20   21   22   23   24  25   26   27   28   29   30   31    ទំព័រចុងក្រោយ   ទំព័របន្ទាប់  [203/41 ទំព័រ ]