ឯកឩត្តម អុំ ញ៉ាញ់

តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌល

: ភ្នំពេញ

គណបក្ស

: គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ទំនាក់ទំនង

: ០១២ ៨១០ ៩៩៤

 ប្រវត្តិរូប    សកម្មភាព   ឲ្យពិន្ទុ   សួរសំណួរ

ឯកឧត្តម យន្ត ថារូ

តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌល

: បន្ទាយមានជ័យ

គណបក្ស

: គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

ទំនាក់ទំនង

: ០១២៤៨១១៦១/០១១៩៧៨៥៨៣

 ប្រវត្តិរូប    សកម្មភាព   ឲ្យពិន្ទុ   សួរសំណួរ

ឯកឧត្តម ពិន រតនា

តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌល

: បាត់ដំបង

គណបក្ស

: គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

ទំនាក់ទំនង

: ០៩២៩៥៦៥៥២

 ប្រវត្តិរូប    សកម្មភាព   ឲ្យពិន្ទុ   សួរសំណួរ

ឯកឧត្តម អេង ឆៃអ៊ាង

តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌល

: កណ្តាល

គណបក្ស

: គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

ទំនាក់ទំនង

: ០១៧២០៣៣៣៣

 ប្រវត្តិរូប    សកម្មភាព   ឲ្យពិន្ទុ   សួរសំណួរ

ឯកឧត្តម ជីវ កត្តា

តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌល

: កំពង់ចាម

គណបក្ស

: គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

ទំនាក់ទំនង

: ០១២៥៧៥៧៥៣

 ប្រវត្តិរូប    សកម្មភាព   ឲ្យពិន្ទុ   សួរសំណួរ

ទំព័រមុន  ទំព័រដំបូង   15   16   17   18   19   20   21   22  23   24   25   26   27   28   29    ទំព័រចុងក្រោយ   ទំព័របន្ទាប់  [203/41 ទំព័រ ]