តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលតាកែវ
គណៈបក្សគណបក្សសមរង្ស៊ី
ងារឯកឩត្តម
ឈ្មោះគួយ ប៊ុនរឿន
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
ទីកន្លែងកំណើត
ស្ថានភាពគ្រួសារ
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 2 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៤  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌល
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៩១៧ ០៧០
អ៊ីម៉ែល

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់