លោកជំទាវ ពត ពៅ

ទូរស័ព្ទ : ០១២ ៦២៩ ៩៥០

អ៊ីម៉ែល : potpeov7@gmail.com

 អោយពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   អោយយោបល់

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????!
មិនទាន់ឆ្លើយ

មតិយោបល់ *

បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារជេរប្រមាថ មានពាក្យពេចន៍អសុរស ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គលនិងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។