សម្ដេច គង់ សំអុល

ទូរស័ព្ទ : ០១២ ៨០០ ០០១

អ៊ីម៉ែល : មិនបានទទួលព័ត៌មាន

 អោយពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   អោយយោបល់

ហេតុអ្វីបានជាមានការចាប់ខ្លួនរបស់មាតាធម្មជាតិ

ហេតុអ្វីបានជាមានរឿងបែបនេះ
មិនទាន់ឆ្លើយ

មតិយោបល់ *

បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារជេរប្រមាថ មានពាក្យពេចន៍អសុរស ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គលនិងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។


អោយតែមានអ្នកដែលប្រឆាំងបក្យពួកខ្លួន ត្រូវចាប់ ទោះបីអ្នកទាំងអស់នោះធ្វើដើម្បីជាតិក៏ដោយ
ថ្ងៃបញ្ចេញយោបល់៖ ថ្ងៃទី30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ-0001