ឯកឧត្ដម ស សុខា

ទូរស័ព្ទ : មិនបានទទួលព័ត៌មាន

អ៊ីម៉ែល : មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2016-03-03

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

ការចុះសួរសុខទុក្ខ និង ចែកអំណោយបន្តិចបន្តួចដល់សិស្សានុសិស្ស

នៅថ្ងៃទី៣០ខែមករាឆ្នាំ២០១៦ នាពេលព្រឹក ឯកឩត្តម ស សុខា បានចូលរួមប្រជុំនៅស្នាក់ការសម័្ពន្ធយុវជនកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តសិស្សពូកែថ្នាក់ទី៩ចំនួន២នាក់ដែលប្រឡងបានមេដាយសំរិតពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។