ទំនាក់ទំនង

អាស័យដ្ឋាន ទីស្នាក់ការកណ្ដាល ផ្ទះលេខ ១៣៨ ផ្លូវ ១២២ សង្កាត់ទឹកល្អក់ ១ ខ័ណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រអប់សំបុត្រលេខ 1145,ទូរស័ព្ទ: (855-23) 884 150ទូរសា: (855-23) 883 750 អ៊ីម៉ែល: comfrel@online.com.kh | comfrel@comfrel.