ការចូលរួមពិធីសំណេះសំណាលលើកទឹកចិត្តយុវជន

ឯកឧត្តម អ៊ុច សេរីយុទ្ធ តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមបានចូលរួមសំណេះសំណាលលើកទឹកចិត្តយុវជនទាំង១០ស្រុក ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម។

 អានបន្ត   អោយពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   អោយយោបល់