តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាម
គណៈបក្សគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនបិុច
ងារសម្ដេចក្រុមព្រះ
ឈ្មោះនរោត្តម រណឬទ្ធិ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
ទីកន្លែងកំណើត
ស្ថានភាពគ្រួសារ
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 1 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៣  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌល
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៧៧២​ ៧៥៧
អ៊ីម៉ែល

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់