ការចូលរួមធ្វើវេទិការអ្នកតំណាងរាស្ត្រ

ឯកឧត្តម យន្ត ថារូ បានចូលរួមវេទិការអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងម្ចាស់ឆ្នោតនៅភូមិកំពង់ស្វាយ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

 អានបន្ត   អោយពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   អោយយោបល់

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់

ឯកឧត្តម យន្ត ថារូ អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបន្ទាយមានជ័យបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងយុវជន នៅសង្កាត់កំពង់ស្វាយក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

 អានបន្ត   អោយពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   អោយយោបល់