កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៏កិច្ចការសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍន៏ប្រកបដោយចីរភាព

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៏កិច្ចការសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍន៏ប្រកបដោយចីរភាពនៃអង្គការសភាតំបន់អាសុី ដែលហៅកាត់ថា អេ.ភី.អេ (APA) ក្រោមប្រធានបទស្ដីពី "ការផ្សាភ្ជាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៏ប្រកបដោយចីរភាពដើម្បីសន្តិភាព និងវិបុលភាព"។ នៅទីក្រុងហ្សាកាតា សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេសុី ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកចំនួន២២ប្រទេស។

 អានបន្ត   អោយពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   អោយយោបល់