តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាម
គណៈបក្សគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះងួន ស៊ីមអាន
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត04/11/1949
ទីកន្លែងកំណើតភូមិចុងកោះសូទិន ឃុំកោះសូទិន ស្រុកកោះសូទិន ខេត្ដកំពង់ចាម
ស្ថានភាពគ្រួសារមិនបានទទួលព័ត៌មាន
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 2 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នមិនបានទទួលព័ត៌មាន
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលក្រុម៤ ភូមិ១២ សង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្ដកំពង់ចាម
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៤២០ ០៤១
អ៊ីម៉ែលមិនបានទទួលព័ត៌មាន

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
សញ្ញាប័ត្រវេជ្ជបណ្ឌិត និងគ្រប់គ្រង

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

0000-00-00

0000-00-00

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

0000-00-00

0000-00-00

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

0000-00-00

0000-00-00

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

0000-00-00

0000-00-00

ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ដកំពង់ចាម

0000-00-00

0000-00-00

សមាជិកអចិន្ដ្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្ដកំពង់ចាម

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់