តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបន្ទាយមានជ័យ
គណៈបក្សគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះទេស​ ហ៊ាញ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត០៥ មករា ១៩៤៦
ទីកន្លែងកំណើតឃុំអូម៉ាល់ ស្រុកបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន៤នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 1 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៣  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ៣៧៤បេ៣ ផ្លូវ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលភូមិទួលតាឯក ឃុំទួលតាឯក ស្រុកបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
លេខទូរស័ព្ទ​០១៦ ៨៨២ ០៥០/ ០១២ ៨៩៦ ៨៤៧
អ៊ីម៉ែល

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់