លោកជំទាវ ទេព សុទ្ធី

តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌល

: តាកែវ

គណបក្ស

: គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

ទំនាក់ទំនង

: ០១៧ ៨២៥ ៤៦៦

 ប្រវត្តិរូប    សកម្មភាព   ឲ្យពិន្ទុ   សួរសំណួរ

ឯកឧត្ដម ប៉ែន សុវណ្ណ

តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌល

: កំពង់ស្ពឺ

គណបក្ស

: គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

ទំនាក់ទំនង

: ០១២ ៧៨៧ ៩៤៨

 ប្រវត្តិរូប    សកម្មភាព   ឲ្យពិន្ទុ   សួរសំណួរ

ឯកឧត្ដម ប៉ុល ហំម

តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌល

: តាកែវ

គណបក្ស

: គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

ទំនាក់ទំនង

: ០១២ ៦១៦ ៦១៦

 ប្រវត្តិរូប    សកម្មភាព   ឲ្យពិន្ទុ   សួរសំណួរ

លោកជំទាវ ពត ពៅ

តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌល

: កណ្តាល

គណបក្ស

: គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

ទំនាក់ទំនង

: ០១២ ៦២៩ ៩៥០

 ប្រវត្តិរូប    សកម្មភាព   ឲ្យពិន្ទុ   សួរសំណួរ

ឯកឧត្ដម ម៉ៅ មុនីវណ្ណ

តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌល

: កំពង់ចាម

គណបក្ស

: គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

ទំនាក់ទំនង

: ០១២ ៨២៣ ១៣៤ / ០១១ ៨៩១ ១១៩

 ប្រវត្តិរូប    សកម្មភាព   ឲ្យពិន្ទុ   សួរសំណួរ

ទំព័រមុន  ទំព័រដំបូង   20   21   22   23   24   25   26   27  28   29   30   31   32   33   34    ទំព័រចុងក្រោយ   ទំព័របន្ទាប់  [203/41 ទំព័រ ]