ឯកឧត្ដម ឡុង ប៊ុត្ដា

តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌល

បាត់ដំបង

តំណាងរាស្រ្ត

គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត

០៥ តុលា ១៩៤២

ទីកន្លែងកំណើត

ខេត្ដកំពត

ស្ថានភាពគ្រួសារ

មានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ២នាក់


មិនពេញចិត្តទាល់តែសោះ ឬពេញចិត្តតិចតួច (0-20%),  ពេញចិត្តខ្លះ​​ (21%-40%),  ពេញចិត្តមធ្យម ឬពេញចិត្តពាក់កណ្តាល (41%-60%), 
ពេញចិត្តច្រើន​ (61%-80%),  ពេញចិត្តស្ទើរតែទាំងស្រុង ឬពេញចិត្តទាំងស្រុង​ (81%-100%)

ឲ្យពិន្ទុ *

សូមផ្តល់មតិយោបល់នៃការឲ្យពិន្ទុ *


បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។