តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលតាកែវ
គណៈបក្សគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ
ងារលោកជំទាវ
ឈ្មោះទេព សុទ្ធី
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត១៣ កុម្ភៈ ១៩៧៣
ទីកន្លែងកំណើតខេត្តកំពង់ចាម
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 1 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នមិនបានទទួលព័ត៌មាន
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលផ្ទះលេខ ១៥ ផ្លូវ ៣១០ រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ​០១៧ ៨២៥ ៤៦៦
អ៊ីម៉ែលsothy_tep@hotmail.com

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
បរិញ្ញាប័្រតវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ ១៩៩១ ១៩៩៤ នៅសាកលវិទ្យាល័យ LOYOLA OF CHIGAGO
អនុបណ្ឌិត​ផ្នែកអប់រំ ១៩៩៥ ១៩៩៨ សាកលវិទ្យាល័យ LOYOLA OF CHIGAGO
បណ្ឌិតផ្នែកអប់រំ ២០០៤ បច្ចុប្បន្ន សាកលវិទ្យាល័យ ILLNOIS STATE.

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

ជំនាញចាងហ្វាងសាលា​នៅសាកលវិទ្យាល័យ​​ NORTHESTERN ILLINOIS

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

ច្បាប់​ សិទ្ធិមនុស្ស ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ អប់រំ/កីឡា/បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

គ្មាន

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

១៩៩១

១៩៩៧

ជំនួយការក្រសួងអប់រំសហរដ្ឋអាមេរិក

១៩៩៨

២០១២

សាស្ត្រាចារ្យ សហរដ្ឋអាមេរិក

២០០៤

២០០៥

នាយកសាលាបំរុងសហរដ្ឋអាមេរិក

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន