តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាម
គណៈបក្សគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះកង គឹមហាក់
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត10/11/1979
ទីកន្លែងកំណើតភូមិផ្ទះខ្ពស់ ឃុំតុងរ៉ុង ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្ដកំពង់ចាម
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ២នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 1 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នមិនមាន
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលភូមិផ្ទះខ្ពស់ ឃុំតុងរ៉ុង ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្ដកំពង់ចាម
លេខទូរស័ព្ទ​០១៧ ៧៦៧ ៨៥៨
អ៊ីម៉ែលkongkimhak79@gmail.com

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
វិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក ១៩៩៦ ១៩៩៨
២០០១ ២០០៥ វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រ

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

ច្បាប់ ព្រៃឈើ ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងពាណិជ្ជកម្ម

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

សមាជិក គណៈកម្មការផែនការ វិនិយោគ កសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បរិស្ថាន និង ធនធានទឹក

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

២០០៩

២០១៣

ជាពាណិជ្ជករ (ប្រធានក្រុមហ៊ុន)

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន