លោកជំទាវ កែ ច័ន្ទមុនី

ទូរស័ព្ទ : ០១៦ ២៦០ ០១៤

អ៊ីម៉ែល : មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2015-08-13

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

ការចូលរួមវេទិការអ្នកតំណាងរាស្ត្រ​ និង ម្ចាស់ឆ្នោត

នៅថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ លោកជំទាវ កែ ច័ន្ទមុនី បានចុះធ្វើវេទិការអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងម្ចាស់ឆ្នោត។ និងបានស្ដាប់កង្វល់និងសំនួរចម្លើយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។