លោកជំទាវ កែ សុវណ្ណរតន៍

ទូរស័ព្ទ : ០១២ ៩៣៤ ៣៥៥

អ៊ីម៉ែល : sovannroth_ke@yahoo.co.uk

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2015-11-26

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

កិច្ចប្រជុំក្រុមសភាជាតិស្ត្រីកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ លោកជំទាវ កែ សុវណ្ណរតន៏ ដែលជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបបានជួបជាមួយនិងគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយព្រមទាំងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្ត្រីមកពីខេត្តទាំង១០
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។


Hello ma
ថ្ងៃបញ្ចេញយោបល់៖ ថ្ងៃទី30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ-0001
Hello ma
ថ្ងៃបញ្ចេញយោបល់៖ ថ្ងៃទី30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ-0001
Hello ma
ថ្ងៃបញ្ចេញយោបល់៖ ថ្ងៃទី30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ-0001