លោកជំទាវ កែ សុវណ្ណរតន៍

ទូរស័ព្ទ : ០១២ ៩៣៤ ៣៥៥

អ៊ីម៉ែល : sovannroth_ke@yahoo.co.uk

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2016-01-29

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

ការចូលរួមបិទសិក្ខាសាលាពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់ស្ដីពីច្បាប់គ្រប់គ្រងថវិការឃុំ/សង្កាត់ លទ្ធកម្មសាធារណៈ ការចុះបញ្ជីដីធ្លី និងសន្តិសុខមូលដ្ឋាន

នៅថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ វេលាម៉ោង៤រសៀល លោកជំទាវ កែ សុវណ្ណរតន៏ បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ជួលផ្ទះដែលប្រធានបទនេះស្ដីអំំពីការចូលរួមបិទសិក្ខាសាលាពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់ស្ដីពីច្បាប់គ្រប់គ្រងថវិការឃុំ/សង្កាត់ លទ្ធកម្មសាធារណៈ ការចុះបញ្ជីដីធ្លី និងសន្តិសុខមូលដ្ឋាន។ កិច្ចប្រជុំនេះរៀបចំធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាប។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។