ឯកឧត្ដម ស សុខា

ទូរស័ព្ទ : មិនបានទទួលព័ត៌មាន

អ៊ីម៉ែល : មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2015-09-11

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

ការចុះទៅសំណេះសំណាលជាមួយសិស្សនិសិត្សដែលបានប្រលងជាប់និទ្ទេសល្អ

នៅថ្ងៃទី១៦ខែសីហាឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ស សុខា តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលព្រៃវែងបានចូលរួមប្រជុំនៅស្រុកពារាំង ក្នុងគោលបំណងជួបសំណេះសំណាលជាមួយនិសិត្សដែលបានប្រលងជាប់និទ្ទេសល្អនិងផ្ដល់ជាថវិការមួយចំនួនផងដែរ។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។


ការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយប្រជាជនគឺជាកតព្វកិច្ចរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រ ខ្ញុំចូលចិត្តលោក ស សុខា ណាស់ព្រោះគាត់បានលះបង់ជូនប្រជារាស្រ្តច្រើនណាស់
ថ្ងៃបញ្ចេញយោបល់៖ ថ្ងៃទី30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ-0001
ល្អ​
ថ្ងៃបញ្ចេញយោបល់៖ ថ្ងៃទី30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ-0001