ឯកឧត្ដម អ៊ុច សេរីយុទ្ធ

ទូរស័ព្ទ : ០១៧ ៩៩០ ៩១០ / ០១៥ ៣៣០ ៤០០

អ៊ីម៉ែល : yuthrotha@yahoo.com

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2015-08-28

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

ការចូលរួមពិធីសំណេះសំណាលលើកទឹកចិត្តយុវជន

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ វេលាម៉ោង៨ព្រឹក ឯកឧត្តម អ៊ុច សេរីយុទ្ធ តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមបានចូលរួមសំណេះសំណាលលើកទឹកចិត្តយុវជនទាំង១០ស្រុក ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម។ នាពេលរសៀលឯកឧត្តមក៏បានចូលរួមប្រជុំប្រចាំខែរបស់ប្រតិបត្តិស្រុកទាំង១០ ទូរទាំងខេត្តកំពង់ចាម។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។