ឯកឧត្តម កែ កឹមយ៉ាន

ទូរស័ព្ទ : មិនបានទទួលព័ត៌មាន

អ៊ីម៉ែល : មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2015-08-18

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

ការចូលរួមពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាលារដ្ឋបាល

នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តមកែ គិមយ៉ាន បានចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាលារដ្ឋបាលនិងអាគារប្រជុំនៅសាលាស្រុកអូរជ្រៅ។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។