លោកជំទាវ មូរ សុខហួរ

ទូរស័ព្ទ : ០១២ ៨៣១ ០៤០

អ៊ីម៉ែល : sochuo@hotmail.com

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2015-08-17

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

ការចុះចែកអំណោយមនុស្សធម៌

នៅថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥​ លោកជំទាវ មូរ សុខហួរ បានចុះចែកអំណោយមនុស្សធម៌និងបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ទួលតាឯក ក្រុងបាត់ដំបង។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។