លោកជំទាវ មូរ សុខហួរ

ទូរស័ព្ទ : ០១២ ៨៣១ ០៤០

អ៊ីម៉ែល : sochuo@hotmail.com

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2015-08-17

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

ការចុះពិនិត្យតំបន់អភិរក្សនេសាទឡូ៦

នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ លោកជំទាវ មូរ សុខហួរ បានចុះជួបអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហមន៏ដើម្បីពិនិត្យតំបន់អភិរក្សនេសាទឡូ៦ នៅឃុំព្រៃចាស់ ស្រុកឯកភ្នំ។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។