លោកជំទាវ តែ ច័ន្ទមនី

ទូរស័ព្ទ : ០១២ ៩១១ ៨២៤

អ៊ីម៉ែល : chanmonyte@yahoo.com

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2015-08-13

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

ការចូលរួមវេទិការអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងម្ចាស់ឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ

នៅថ្ងៃទី១៧ មករា ឆ្នាំ២០១៥ លោកជំទាវ តែ ច័ន្ទមនី បានចូលរួមវេទិការអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងម្ចាស់ឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនិងស្ដាប់ប្រសាសន៏ប្រធាននិងអនុប្រធានព្រមទាំងកង្វល់និងសំនួរចម្លើយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិព្រែកតូច ឃុំព្រែកដាច់ស្រុកលើកដែក។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។