លោកជំទាវ កែ ច័ន្ទមុនី

ទូរស័ព្ទ : ០១៦ ២៦០ ០១៤

អ៊ីម៉ែល : មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2015-08-13

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

ការចុះបេសកម្មរបស់គណកម្មការទី៣ ដែលទាក់ទងទៅនិងសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគ

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៥ លោកជំទាវ កែ ច័ន្ទមុនី បានចុះបេសកម្មគណកម្មការទី៣ទៅកាន់តំំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីធ្ចើកិច្ចប្រជុំនិងការសួរសំនួរចំលើយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងទៅនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។